Společnost STA-CON s.r.o. vznikla v roce 2002. Na jejím počátku stáli tři zakladatelé, kteří společnost stále jako aktivní projektanti řídí do dnešní doby. Výhradní činností společnosti je poskytnutí klientům komplexní služby v oblasti statické části projektové dokumentace pozemních staveb ve všech dostupných materiálových možnostech a konstrukčních variantách. Aby bylo možno zpracovat stále narůstající objem zakázek našich klientů, kterými jsou architektonické a projekční kanceláře, stavební firmy, soukromé osoby, příspěvkové organizace a orgány státní správy, bylo nutné rozšířit tým spolupracovníků a jim zajistit kvalitní pracovní podmínky. V současné době má společnost 19 stálých projektantů v oboru statika budov a na další expanzi systematicky pracuje. Projektanti pro svou práci využívají nejmodernější dostupné technické a softwarové vybavení. Naše společnost se snaží stále zlepšovat služby pro naše klienty a je vždy připravena poskytnout co nejlepší zázemí pro vaše záměry. Našim hlavním cílem je zajistit maximální ekonomičnost a proveditelnost nosné konstrukce stavebního díla při dodržení požadovaných standardů a zásad stanovených platnými normami.


     The STA-CON s.r.o. company was set up in 2002. At the beginning there were three settlors who has been managing the company as active designers until today. Exclusive activity of the company is providing the total service in the sphere of the static part of the designing construction variants. In order to be able to work up the increasing number of orders of our clients - architectonic and designating rooms, structural companies, natural persons, allowance organizations and state administration bodies - it was necessary to expand the team of co-operators and to provide them high-guality conditions for their work. Nowadays the company has fourteen stable designers in the field of buiding statics. And together we are still working on other expansions. Our company is trying to get better its service for our clients and is still prepared to provide the best background for your intentions. Our main goal is to provide the maximal economy and practicability of the supporting construction of the structural work whereas we keep demanded standards and principles according to the fixed validity standards.